L’Escola inspira el seu Projecte Educatiu en la pedagogia proposada per Celestin Freinet. El Projecte Educatiu és compartit per tot l’equip de docents. Entenem l’Educació com la formació integral de la persona, tenint en compte els aspectes intel·lectuals, emocionals i socials.

A partir dels primers cursos intentem portar a terme el màxim d’activitats basades en la pedagogia Freinet i alhora anem incorporant i adaptant les noves tècniques que van sorgint, adequant-les al nivell i continguts dels cursos.

Intentem proporcionar a l’alumnat el clima adient perquè pugui desenvolupar-se tal com ell és, pugui potenciar al màxim les seves possibilitats i pugui adquirir els mitjans intel·lectuals i personals que li permetin d’integrar-se a la societat que li toqui viure.

Intentem dotar l’infant de sentit autocrític, el qual li permetrà calibrar allò que l’envolta.

El tipus d’ensenyament és el màxim d’apropat a la vida de l’alumnat, perquè pugui observar, investigar i treure conclusions -Tempteig experimental- i facilita que els interessos més forts i viscuts de les criatures es reflecteixin al grup-classe, estimulant, així, tots els altres companys/es.

Tot això suposa una organització de classe que contempli dos temps de treball diferenciat:
El temps de treball dirigit en el qual és el docent qui pren la iniciativa per tal d’organitzar la tasca i introduir els aspectes curriculars propis de l’edat.

El temps de treball lliure en el qual és la criatura qui organitza el seu treball i així es possibilita que aquest sigui més apropat als interessos, necessitats, motivacions i ritmes diferenciats dels alumnes. A cada nivell es disposa de material i recursos que proporcionen la possibilitat de triar de manera autònoma les activitats.

L’escola vol proporcionar els mitjans perquè el treball del nen no quedi mai com un fet aïllat i improductiu, sinó que pugui tenir una comunicació i unes repercussions i que les visqui amb goig.

La llengua vehicular de l’escola és el català. Es treballa la llengua castellana des de parvulari i comencen a treballar l’anglès a P4.
Es potencia l’expressió per mitjà de tots els llenguatges: verbal, matemàtic, plàstic, corporal, musical. Valorem, de manera especial, l’aspecte creatiu de tots ells.

Entenem l’educació com una tasca conjunta família-escola. Per aquest motiu hi ha una reunió al curs de cada grup classe, en aquesta reunió s’informa de les característiques del grup, de les característiques de l’edat i dels objectius curriculars. Igualment es mantenen entrevistes individuals amb les famílies a fi de comentar la marxa dels fills/es a l’Escola.

El projecte educatiu de l’escola compta amb el suport de l’AFA, tant pel que fa a les idees pedagògiques com al suport més material i el trobareu penjat en aquesta mateixa web.